IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Miodek, sekretariat@4lo.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413676505. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach przy ul. Radiowej 1, nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku prowadzą dwa wejścia – wejście główne i wejście boczne od ul. Radiowej. Wejścia posiadają schody, przy wejściu głównym jest  podjazd dla wózków inwalidzkich.
Nad wejściami brak jest głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Schody w budynku nie posiadają podjazdów dla wózków inwalidzkich.
W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.
W szkole nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przed budynkiem szkoły wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Nie istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.